fbpx

Strategi

Herning HF & VUC – Vision 2020

Strategi

Herning HF & VUC har i 2016 vedtaget en strategi – ”Herning HF & VUC – vision 2020”, der beskriver skolens overordnede strategiske mål og fokusområder frem mod år 2020. Medarbejdere, ledelse, elevråd og bestyrelse har bidraget til udvikling af strategien.

Med afsæt i visionen om “at være et attraktivt uddannelsessted for unge og voksne, som er kendt for at rumme et fagligt ambitiøst, pædagogisk nytænkende og inspirerende uddannelsesmiljø” har skolen udvalgt 5 overordnede indsatsområder.

De overordnede strategiske indsatsområder er:

Hent strategiplanen som PDF
Hent en oversigt over strategisporene i de 5 overordnede strategier

 

Professionelt samarbejde og videndeling

Vi har fortsat fokus på udviklingen af skolen som både en attraktiv uddannelsesinstitution og arbejdsplads med et dynamisk samarbejde på tværs af afdelinger.

Lærernes vidensdeling og faglige sparring er systematiseret gennem pædagogiske diskussionsfora, og der foregår et dynamisk samarbejde og en erfaringsudveksling på tværs af afdelinger med hver sine kompetencer.

Rammerne for planlægning af undervisning/elevtid er fleksible, således at strukturen muliggør en mere fleksibel organisering af tværfaglige forløb/kortere kurser og dobbeltlærerbemanding.

Lærerne samarbejder professionelt om arbejdsopgaver som forberedelse, elevsamtaler og udvikling af nye tiltag. Aftalte deadlines og klare retningslinjer skaber tryghed og forudsigelighed.

Der er en stærk lærerteam-kultur på skolen, hvor lærerne i det enkelte team er med i hinandens undervisning og systematisk praktiserer videndeling og erfaringsudveksling. Dobbeltlærerbemandingen og planlægning af fælles hold, betyder hensigtsmæssig udnyttelse af lærerressourcer. Undervisningsdifferentiering er systematiseret, og digital materialedeling er muliggjort gennem skolens læringsplatform.

Faglighed, læring og læringsfællesskaber

Skolens faglige fællesskaber sikrer nytænkning, kreativitet og åbenhed for udvikling af nye udviklingsprojekter og afprøvning af forskellige læringsredskaber.

De faglige fællesskaber arrangerer inspirationsture, teamekskursioner, hvor der planlægges sammenhængende temaforløb.
Skolen har fokus på anvendelsesorientering, og samarbejdsforløb med lokale virksomheder, ligesom andre uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner er en naturlig del af undervisningen.

Skolen udvikler og afprøver forsøg med niveaudelte hold og klasser, og der iværksættes initiativer til en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen herunder skemalægning/ udnyttelse af elevtid/undervisningstid, virtuel undervisning mv.

Der videreudvikles på målrettede linjer på hf2 og brobygningsaktiviteter til såvel grundskoler som videregående uddannelser videreføres og udbygges.

Det sociale læringsmiljø indbyder såvel elever/kursister som lærere til at arbejde på skolen efter undervisningstid. Skolen er god til at skabe fællesskaber gennem elevarrangementer og skolens tilbagevendende traditioner. Der er tilbud om frivillige aktiviteter for alle kursister ud over undervisning. Elever/kursister og medarbejdere deltager aktivt i skolens fællesarrangementer.

Fagligt svage elever/kursister tilbydes lektiehjælp/individuel støtte og fagligt stærke elever/kursister har mulighed for faglig udfordring og fordybelse. Der er fleksible muligheder for at tilbyde korte kurser for grupper af elever/kursister, og sps-ordningen er velorganiseret og veludnyttet.

Skolen arbejder målrettet med introforløb og en god studiestart i alle afdelinger med fokus på klasserumsadfærd og studiekompetencer.

Skolen vægter indsatser som styrker fællesskabet og elevernes/kursisternes sociale og personlige kompetencer som morgensamlinger, faglige fællestimearrangementer, ekskursioner og studierejser, idrætsaktiviteter og fælles aktiviteter, der støtter det faglige og sociale miljø.

IT

Skolens samlede it-platform hvor ledelse, ansatte og elever/kursister internt kan kommunikere, sikrer at alle medarbejdere er velorienterede.

It indgår som en naturlig del af undervisningen og anvendes som et pædagogisk redskab i den daglige undervisning på skolen på en måde, der matcher omverdenens krav til tidssvarende og relevant brug af it. Lærernes it-systemer til brug for undervisningen er let tilgængelige for både elever/kursister og lærere, og lærernes anvendelse af it understøtter lærer-elev/kursist, lærer-lærer og kursist-kursist samarbejde. Lærerne sætter rammen for brug af it i undervisningen, og lærerne er bevidste om en varieret brug. Lærerne har kompetencer til at kunne navigere i udbuddet af relevante digitale læringsredskaber og forstår at udvikle digitale kompetencer såvel som digital dannelse hos eleverne/kursisterne.

Eleverne/kursisterne anvender stort set alle sammen deres egne digitale enheder i undervisningen, hvad enten undervisningen foregår på skolen eller i hjemmet. I tilfælde hvor fuldtidselever/kursister ikke selv har egnet it-udstyr til undervisningen, stiller skolen dette til rådighed for eleverne/kursisterne.

Skolens it-infrastruktur sikrer, at distribution og aflevering af opgaver, prøver og eksaminer kan foregå digitalt. Alle lærere og elever/kursister har en velfungerende trådløs internetforbindelse og tilstrækkelig strømkapacitet overalt på skolen.

Skolen er til stadighed på forkant med digitale undervisningsmuligheder, fortrinsvis ved brug af afprøvet teknologi. Der sker ved en fortløbende udvikling og efteruddannelse af lærerne og it-afdelingen, og samtidig er it-udvalget opsøgende og på forkant med den teknologiske udvikling.

Fysiske rammer

Vi prioriterer skolens fysiske rammer og udearealer. Både bygninger og udearealer er vedligeholdte, og vi har æstetisk flotte, lyse og imødekommende lokaler samt et studiemiljø med mange forskellige gruppe- og samtalelokaler. Der er mulighed for stamklasser, hvor den enkelte klasse/lærerteam kan indrette og udsmykke undervisningslokalet. Trådløs it samt møbler, der nemmere kan flyttes i alle lokaler, øger indretningsfleksibiliteten.

Vi ønsker en synlig, imødekommende reception, studievejledning, it-afdeling og studieadministration. Skolens indeklima skal prioriteres, og skolen skal fremstå ren og pæn. Kantinen serverer sund mad, og skolen prioriterer motion og sundhed.

Et samlet servicecenter med reception, pædagogisk værksted og it-afdeling i fysisk nærhed muliggør både et højt serviceniveau og et fleksibelt fagsamarbejde.

Lærerforberedelseslokaler med plads til både fælles mødeaktiviteter og stille arbejdspladser understøtter det professionelle samarbejde.

PR og ekstern positionering

Skolens netværk lokalt og nationalt skal fortsat udbygges til gavn for skolens profilering og samarbejde med eksterne aktører.

Skolen skal have en sammenhængende markedsføring og ekstern kommunikation, der understøtter skolens mission og samtidig skaber et præcis billede af skolens differentierede udbud.

På OBU/FVU og AVU ønsker vi at styrke positionen som attraktiv samarbejdspartner med virksomhederne. Vi udvikler og gennemfører uddannelsesforløb, som passer til virksomhedens og medarbejderens behov.

Vi vil profilere vores mangfoldighed, vores tilpasningsevne og høje undervisningskvalitet i alle kursusudbud. Vi vil gennem effektiv markedsføring styrke vores position som skole med en stærk løfteevne, en innovativ pædagogisk profil og et inkluderende læringsmiljø.