Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi

De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller skolen over for store udfordringer. Når en større andel af en ungdomsårgang end tidligere skal have en kompetencegivende uddannelse, skal der arbejdes systematisk med at skabe rammer for uddannelses- og studiemiljøet, som kan rumme den bredere målgruppe af kursister og den mangfoldighed af krav, som kursistgruppen stiller. Disse rammer skal sikre, at alle de kursister, der påbegynder en uddannelse på Herning HF & VUC oplever, at dagligdagen på skolen har et indhold og en form, der er motiverende for den enkeltes deltagelse og gennemførelse. Uddannelse skal være den enkeltes aktive forpligtende tilvalg.

Skolens opmærksomhed er rettet mod frafald, fravær og fastholdelse. Uddannelsesparathed og fastholdelse er centrale indsatsområder, og skolen bestræber sig på at sikre en målrettet, koordineret og systematisk indsats for at sikre høj gennemførelse og minimalt frafald på alle skolens uddannelser.

Hvis en kursist/elev af forskellige årsager afbryder sin uddannelse på Herning HF & VUC er vi i et tæt samarbejde med andre aktører om iværksættelse af et alternativt uddannelsesvalg. Et frafald hos os betragter vi som et omvalg, hvis det efterfølgende lykkedes at få den enkelte kursist til at gennemføre en uddannelse.

Herning HF & VUC rummer mange forskellige kursistgrupper med forskellige uddannelsesmæssige, faglige, sociale og personlige udfordringer. En fastholdelsesindsats for den elev, som efter 10. klasse påbegynder en 2-årig HF, er hos os ikke identisk med den fastholdelsesindsats, som en 35-årig HF-enkeltfagskursist har behov for. Derfor er skolens strategi for fastholdelse at udvikle de tiltag og indsatser, som giver effekt i forhold til den enkelte afdeling og den enkelte elev/kursist.

Udgangspunktet for skolens overordnede fastholdelsesstrategi er opmærksomhed på de risikofaktorer, som ofte fører til frafald:

 • manglende motivation
 • manglende studiekompetence – studiefremmehed
 • lektiemængden
 • faglige problemer
 • personlige problemer
 • manglende social integration i klasse- og undervisningsmiljø
 • manglende feedback og støtte i og uden for skolen

Skolens fokus på tidlig indgriben indebærer, at vi inden for de første uger får spottet de kursister/elever, som har brug for særlig understøttende tiltag for at gennemføre deres uddannelse og konkretiseret, hvordan vi bedst iværksætter og følger op på denne støtte. Det kan være manglende faglighed i et eller flere fag, ordblindhed, tidligere skoleproblemer, personlige problemer. Målet er at være proaktiv inkluderende og ikke reaktiv sanktionerende. På det 2-årige HF har vi før studiestart overdragelsessamtaler med UU-vejledere på baggrund af elevens uddannelsesparathedsvurdering for hurtigt at kunne imødegå særlige elevbehov i form af f.eks. SPS-foranstaltninger.

 

Opmærksomhedspunkter ved studiestart

På det 2-årige HF afvikles en intro-periode med fokus på studiekompetencer, studieadfærd, fagligt niveau og social integration. Generelt arbejdes der på alle afdelinger med tydelighed om forventninger til studieaktivitet og klasserumsadfærd samt etablering af en inkluderende, faglig klasserumskultur. Individuelle samtaler med tutor/lærer i løbet af de første 4 uger afdækker faglige, sociale eller personlige problemer, som kræver særlig opmærksomhed.

På HF screenes alle nye kursister i dansk og matematik med henblik på hurtig iværksættelse af faglig understøttende undervisning (FVU- eller ordblindundervisning, IT-rygsæk, øvrige SPS-tiltag).

Der afholdes månedlige klasselærermøder med tutorer/vejleder, elevcoach og uddannelsesleder om klassens generelle trivsel og elever, som giver anledning til særlig bekymring, f.eks. i form af fravær.

Skolen har ansat to elevcoaches, en AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) samt en psykolog, som studievejlederne kan henvise til, hvis en elev i en periode har behov for ekstra støtte.

 

Opmærksomhed ved studiegennemførsel

 • Fokus på det sociale miljø i klassen – på skolen
 • Løbende tilbud om supplerende FVU/ordblindeundervisning
 • SPS – studiestøttetimer
 • Mentorordning (UU/kommune)
 • Tæt samarbejde mellem klasselærere og tutorteam
 • Tæt samarbejde med og inddragelse af elevcoach, psykolog
 • Lektiecafé med lærerbemanding
 • Skrivefængsel en gang månedligt – obligatorisk, hvis man er bagud med afleverede opgaver
 • Fortsat tydelighed om den enkelte elevs studieaktivitet, faglige progression og klasserumsadfærd
 • Tæt opfølgning på fravær (studievejledere)
 • Fastholdelsessamtaler (studievejledere/elevcoach/psykolog)
 • Advarselssamtaler ved for højt fravær / SU-stop (HF-uddannelseschefer)

De enkelte afdelingers procedurer for fraværshåndtering samt sanktioner er beskrevet nærmere under studie- og ordensregler.