fbpx

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

På Herning HF & VUC gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Studie- og ordensreglerne gælder for alle skolens afdelinger.

Alle elever, kursister og ansatte på Herning HF & VUC er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside.

1. Studieregler

På Herning HF & VUC gælder følgende regler vedrørende elevernes og kursisternes studiemæssige forhold:

 1. Elever og kursister skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v..
 2. Elevers og kursisters deltagelse i undervisningen registreres i Ludus. Elever og kursister har til enhver tid mulighed for at se og komme med kommentarer til oplysningerne om deres aktive deltagelse i undervisningen.
 3. Elever og kursister skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning. Lektier meddeles digitalt senest kl. 16.00 den forudgående skoledag. Lektier til mandag meddeles senest fredag kl. 16.00.
 4. Elever og kursister skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Alle større opgaver undersøges elektronisk for snyd. På HF sørger lærerne for, at studieplanen indeholder en oversigt over skriftlige opgaver i hvert semester.
 5. Elever og kursister skal deltage fuldt ud i terminsprøver og andre interne prøver og lignende.

Herning HF & VUC kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev eller kursist for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven eller kursisten på grund af handicap, sygdom eller lignende ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen. Det samme gælder for en elev eller kursist, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. Herning HF & VUC kan i givet fald anmode eleven eller kursisten om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse.

I forbindelse med sygdom eller andre særlige forhold tager Herning HF & VUC stilling til hvor lang tids fravær, der kan accepteres.

Ved fravær udover 14 dage skal der normalt foreligge en lægefaglig vurdering, der anbefaler, at eleven eller kursisten ikke deltager i undervisningen. Af vurderingen skal det endvidere fremgå, hvornår det forventes, at eleven eller kursisten kan genoptage sit studie.

Eleven eller kursisten afholder selv udgiften til den anmodede lægeerklæring.

2. Ordensregler

Elever og kursister på Herning HF & VUC skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer elever og kursister indbyrdes og mellem elever, kursister og skolens lærere og andre ansatte. Herudover har elever og kursister pligt til loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver elever og kursister mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Herning HF & VUC gælder følgende regler om orden og samvær:

 1. Elever og kursister skal bruge skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke. Elever, kursister og lærere sørger for, at klasselokaler og fællesarealer er ryddeligt efter hver undervisningstime.
 2. Elever og kursister skal færdes på skolen uden unødvendig støj og larm.
 3. På skolen er der stor mangfoldighed, også i den daglige påklædning. Men af hensyn til sikkerhed og fri uhindret kommunikation er det ikke tilladt at modtage vejledning eller deltage i undervisning og eksamen, hvis eleven eller kursisten har tildækket øjne, næse og mund. 
 4. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form, herunder krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier, jf. skolens antimobbestrategi.
 5. Skolen tolererer ikke nogen form for voldelig eller truende adfærd.
 6. Herning HF & VUC har røgfri skoletid og skole. Det betyder, at du ikke må bruge nogen former for tobak, fx skrå, cigaretter, e-cigaretter, snus og nikotinposer i skoletiden. Rygning har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, derfor gælder denne regel også uden for skolens område i skoletiden. Skolen og skolens område er altid røgfrit.
 7. Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved særlige aktiviteter kan der dispenseres herfor, jf. skolens alkoholpolitik.
 8. Enhver form for besiddelse og indtagelse af euforiserende stoffer på skolens område tolereres ikke jf. skolens rusmiddelpolitik.
 9. Det er ikke tilladt at opholde sig på skolens område i beruset eller påvirket tilstand i den almindelige hverdag.
 10. Du skal følge din undervisers anvisninger, herunder brug af fx PC/MAC, tablet, mobil mv. i undervisningen. Du må ikke lave lyd- eller billedoptagelser af kursister og ansatte uden deres samtykke.

Ovenstående regler omfatter også elevers og kursisters adfærd uden for skolen, dvs. adfærd som elever og kursister udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Herning HF & VUC.

3. Procedure for skolens indgriben over for elevers og kursisters overtrædelse af reglerne

Skolen griber ind, hvis en elev eller kursist overtræder skolens studie- og ordensregler.

I forbindelse med for meget fravær og/eller manglende skriftlige afleveringer indkaldes eleven eller kursisten til en samtale med en studievejleder.

Under samtalen afdækkes årsagerne til forholdet og samtidig orienteres om regler og konsekvenser.

 1. Hvis forholdet ikke forbedres, vil eleven eller kursisten få en skriftlig advarsel, der sendes til elevens eller kursistens e-Boks.
 2. Hvis forholdet ikke forbedres efter den skriftlige advarsel, vil eleven eller kursisten blive udmeldt af skolen og henvist til at gå til eksamen som selvstuderende.
 3. Forældre har ret til at følge med i studieaktiviteten for elever og kursister under 18 år. Elever og kursister opfordres til efter anmodning at fremvise deres fravær for forældrene i Ludus. Forældre til elever og kursister under 18 år underrettes i forhold til manglende studieaktivitet.

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Herning HF & VUC mundtlig eller skriftlig give eleven eller kursisten en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give eleven eller kursisten en skriftlig advarsel.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev eller kursist på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

4. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Herning HF & VUC’s lokale studie- og ordensregler vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

 1. Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer eller aktiviteter.
 2. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler, under sit ophold på skolen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 3. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens eller kursistens fravær under udelukkelsen som fravær. Midlertidig udelukkelse kan ske i situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på skolen af hensyn til andre elever, kursister og ansatte.
 4. HF-elever og kursister kan miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 5. Bortvisning fra uddannelsen.

En sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til overtrædelsen. Rektor afgør og udfører sanktionerne. Herning HF & VUC kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion iværksættes, såfremt eleven eller kursisten overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Herning HF & VUC kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 1. Inden en nærmere frist udbedrer eleven eller kursisten skadevirkningerne som følge af pågældendes overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 2. Deltagelse i aktiviteter, med det formål at forebygge, at eleven eller kursisten gentager det skete.
 3. Deltagelse i aktiviteter der medvirker til at eventuelt forurettede elever, kursister, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

Formålet med de betingede sanktioner er at forhindre og forebygge gentagelse af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

5. Registrering af elever og kursisters deltagelse i undervisningen

Herning HF & VUC registrerer digitalt elevens og kursistens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens eller kursistens afleveringer af skriftlige opgaver.

Eleven eller kursisten har mulighed for at kommentere skolens registreringer, herunder oplyse baggrund for fravær, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i elevrådsmøder eller lignende.

6. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Herning HF & VUC kan nægte elever og kursister på det 2-årige HF oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

7. Klage

Elever og kursister – og forældre, hvis eleven er under 18 år – kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne og oprykning til næste klasse. Klagen indgives skriftligt og rettidigt jf. fristerne i §11 i bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

8. Ikrafttrædelse

Studieordensreglerne er godkendt af bestyrelsen efter høring i pædagogisk råd og elevrådet. Studieordensreglerne træder i kraft den 1. juni 2018.