fbpx

Skoleevaluering

Skoleevaluering

Skoleevalueringen omfatter den overordnede evaluering af kvalitet og resultater indenfor:

  • Strategier og fokusområder, ”Herning HF & VUC – vision 2020”
  • Skolens løbende kvalitets- og projektmål
  • En national elevtrivselsmåling (ETU)
  • En undervisningsmiljøvurdering gennemføres hvert 3. år
  • Medarbejdertrivselsmålinger gennemføres hvert 3. år, herunder APV
  • Løfteevne
  • Eksamensresultater
  • Overgangsfrekvens til videregående uddannelser
  • Lærernes arbejdstidsanvendelse

Skolens løbende kvalitetsmål
Årets resultater i form af karakterer og løfteevne på hold og i fag opgøres via UVM’s database. Ledelsen bringer resultaterne til drøftelse i faggrupperne og MUS-samtaler.

Karakterniveauerne og skolens løfteevne bringes årligt til drøftelse i bestyrelsen.

Frafald, gennemførselsprocenter
Det årlige nettofrafald opgøres hvert år på de enkelte årgange, og UVM opgør de årlige gennemførselsprocenter. Begge dele er en del af årsrapporten, der forelægges samarbejdsudvalget og bestyrelsen.

Overgang til videregående uddannelser
Overgangen til videregående uddannelser drøftes hvert år i ledelsen og bestyrelsen. Drøftelserne sker på baggrund af data fra UVM.

Skolens kvalitetsmål offentliggøres på skolens hjemmeside under ”Uddannelsesstatistik”.

Opfølgningen sker på bestyrelsesmødet i september. Opfølgningsplanen lægges på skolens hjemmeside.

Trivselsmålinger
Den årlige elevtrivselsmåling gennemføres med henblik på at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel på skolen. Der er især fokus på elevernes faglige og sociale trivsel, samt vurderingen af det samlede undervisningsmiljø. Undersøgelsen bliver fremlagt i elevrådet, HF-råd, samarbejdsudvalg og bestyrelsen.

Klassebenchmarkingrapporten følges op af en handlingsplan i den enkelte klasse. Klasseteamet tager initiativ til at udarbejde en handlingsplan sammen med klassen.

Trivselsmålingerne offentliggøres på skolens hjemmeside under Resultater og opfølgning.

Læs den nyeste elevtrivselsundersøgelse fra 2022.

Medarbejdertrivselsundersøgelse
I henhold til bekendtgørelsen om arbejdsmiljø udarbejdes hvert tredje år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (i 2021 i form af måling af Professionel kapital) og en arbejdspladsmiljøvurdering (APV). Undersøgelsen tager temperaturen på skolens samlede arbejdsmiljø, og på den baggrund beskrives og vurderes evt. arbejdsmiljøproblemer.

Skolens arbejdsmiljøorgan udpeger og prioriterer løsninger på eventuelle arbejdsmiljøproblemer og udarbejder en handlingsplan for det videre arbejde, som præsenteres for og drøftes i samarbejdsudvalget. Ledelsen følger op. Den seneste måling af Professionel kapital og APV blev lavet i marts/april 2021 og opfølgningsprocessen er iværksat.

Måling af Professionel kapital 2021

Resultat af fysisk APV 2021