fbpx

Resultater og opfølgning

Tilfredshedsundersøgelser

 

National elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2022
Resultatet af undersøgelsen er behandlet i bestyrelsen, elevrådet, SU og HF-rådet.

Indsatser ud fra ETU 2022:

Skole & Kvalitetsrapport 2021-2022

Se skolens skolerapport og kvalitetsrapport her:

National elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2020
Resultatet af undersøgelsen er behandlet i bestyrelsen, elevrådet, samarbejdsudvalget og HF-rådet.

Se skolens samlede ETU-rapport her:

Opfølgning på ETU 2020:

Klasselederne har gennemgået klasserapporterne med udgangspunkt i tre temaer udvalgt af ledelsen:

 • Jeg er motiveret for undervisningen.
 • Jeg gør faglige fremskridt i skolen.
 • Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene.

Klasselederne har efterfølgende drøftet klasserapporterne med den enkelte klasse og udarbejdet konkrete handlingsplaner.

Arbejdet med handlingsplanerne blev i april 2021 sat i bero som følge af den delvise nedlukning på grund af corona-situationen.

Måling af professionel kapital 2021
Vi har foretaget måling af professionel kapital i april 2021. Resultatet af undersøgelsen bliver løbende bearbejdet i samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Andre evalueringer
“HF i dag – status og nye spørgsmål – en pilotundersøgelse af elevprofiler på to-årigt HF”, udarbejdet af Center for Ungdomsforskning. Læs rapporten her.

Opfølgningsplaner jf. kvalitetsbekendtgørelsen

National elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2022
Resultatet af undersøgelsen er behandlet i bestyrelsen, elevrådet, SU og HF-rådet.

Indsatser ud fra ETU 2022:

Skole & Kvalitetsrapport 2021-2022

Se skolens skolerapport og kvalitetsrapport her:

National elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2020
Resultatet af undersøgelsen er behandlet i bestyrelsen, elevrådet, samarbejdsudvalget og HF-rådet.

Se skolens samlede ETU-rapport her:

Opfølgning på ETU 2020:

Klasselederne har gennemgået klasserapporterne med udgangspunkt i tre temaer udvalgt af ledelsen:

 • Jeg er motiveret for undervisningen.
 • Jeg gør faglige fremskridt i skolen.
 • Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene.

Klasselederne har efterfølgende drøftet klasserapporterne med den enkelte klasse og udarbejdet konkrete handlingsplaner.

Arbejdet med handlingsplanerne blev i april 2021 sat i bero som følge af den delvise nedlukning på grund af corona-situationen.

 • Styrket feedback/feed forward ift. den enkelte elevs faglige læringsprogression både mundtligt og skriftligt.
  • Der har været fokus på at synliggøre evaluering overfor elever og kursister, så de genkender den formative evaluering både i den formelle evalueringssamtale og undervisningen generelt.
  • Implementeringspiloter blandt lærerne har undervist i metoder til formativ feedback.
  • Arbejde med feedback og feedforward er fortsat et indsatsområde.
  • Antallet af elevklager i forbindelse med karaktergivning er uændret til trods for at eksamen har været erstattet af evalueringssamtaler.
 • Fortsat styrkelse af SOF (Supplerende overbygningsforløb). Målet er 30 elever på forløbet i efteråret 2020 og 15 elever på forløbet i foråret 2021
 • 41 elever optaget efteråret 2020, mod et mål om 30 optagne elever.
 • I hele regionen er det kun Herning HF & VUC og VUC Aarhus, der kan tilbyde SOF.
 • Fast studievejleder tilknyttet SOF-eleverne med henblik på at mindske frafald.
 • Paletten af SOF-fag indskrænkes fra januar 2021 med henblik på mere bæredygtige hold.
 • Fortsat styrkelse af en ambitiøs HF-profil. Målet er 8 nye HF-klasser i august 2020
 • Der oprettes 7 nye HF-klasser i august 2020.
 • Målrettet markedsføring i forhold til folkeskolens 8. og 9. klasser har til dels været udfordret af Corona-restriktioner.
 • HF markedsføres som ”first choice”, hvilket har resulteret i et øget optag fra folkeskolens 9. klasser i 2019.
 • Samlet skolevisions- og strategiproces gennemføres i 2020
  • Afdelingsvis strategiseminar afholdt i Knudhule efterår 2020.
  • Strategimøder for hhv. bestyrelse og elevråd afholdt september/oktober 2020.
  • Fælles strategidage for medarbejdere afholdt oktober 2020.
  • Planlagt dagsseminar for ledelsen hvor strategien endeligt fastlægges.
 • Øget teamsamarbejde og fastholdelse af høj medarbejdertilfredshed
 • Et velfungerende digitalt intranet og videreudvikling af smarte it-løsninger
 • Systematisk kompetenceudvikling
 • Implementering af EU- persondatalov
 • Udvikling af en systematisk formativ evalueringskultur
 • Fortsat udvikling af netundervisning
 • Implementering af hf-reform, herunder særligt fokus på karrierekompetence, digital kompetence, demokratisk kompetence og innovativ kompetence
 • Udvikling af implementering af mindst to innovationscamps med eksterne samarbejdspartnere
 • Design og udvikling af et digitalt kompetencetræ med fokus på progression i studiekompetencer i 1. og 2. semester på HF2
 • Øget lærerfokus på elevernes tilegnelse af studiekompetencer
 • Udviklingsprojekt om studiekompetencer, demokratisk dannelse og antiradikalisering
 • Udvikling af dansk som andetsprog på c niveau
 • Et øget samarbejde med folkeskolens udskolingsklasser
 • Fortsat positionering af skolens ordblindeundervisning
 • Større aktivitet i eksterne FVU/OBU kurser for medarbejdere i private og offentlige virksomheder.
 • Øget digital PR
 • Forberedelse og samarbejde vedrørende Forberedende Grunduddannelse
 • Analyse af effektiviseringsgevinster ved indgåelse af driftsfællesskaber indenfor økonomi og administration.
 • Kortlægning af skolens faglige, pædagogiske og didaktiske kompetenceudvikling ift. elev/kursistprofiler og læringsbehov
 • Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan 2016-2020
 • Udvikling af pædagogiske læringsfællesskaber på tværs af afdelinger
 • Der udvikles og gennemføres minimum 2 tiltag, som styrker pædagogisk erfaringsudveksling mellem afdelingerne
 • Udvikling af skolens studiemiljø
 • Styrkelse af hf- flexundervisningstilrettelæggelsen
 • Udarbejdelse af flexundervisningsmanual
 • Øget brug af formativ evaluering og feed back ift. den enkelte elevs læring
 • Elevtilfredshedsundersøgelsen dokumenterer en øget tilfredshed med lærernes brug af formativ evaluering
 • Øget elevtrivsel / øget tilfredshed med de fysiske rammer/det sociale miljø dokumenteres i elevtilfredshedsundersøgelsen efterår 2016
 • Udarbejdelse af IT-kompetenceudviklingsplan 2016-2020.
 • Et øget kendskabet til hf-uddannelsen gennem kontakt til folkeskolens udskolingsklasser. Der gennemføres minimum 2 samarbejdsprojekter med folkeskoler i 16/17
 • Positionering af skolens ordblindeundervisning
 • Udvikling og implementering af ny hjemmeside
 • Planlægning og organisering af ny hf reform med optag fra august 2017
 • Udvikling af tonede spor og indgåelse af samarbejdsaftaler med relevante videregående uddannelser
 • Udvikling af projektperioder/praktikperioder i samarbejde med eksterne aktører
 • Udvikling af tværfagligt samarbejde og toninger på de enkelte spor
 • Udvikling af informationsmateriale til UU og andre relevante aktører om et nyt og moderne hf
 • Sikring af fremdrift og opfølgning på byggeriet, således at budget og færdiggørelse overholdes
 • Vedligeholdelsesplan for den nye bygning foreligger
 • Udvikling og implementering af klasselederfunktion i alle nystartede hf-klasser
 • Udvikling af anvendelsesorientering på HF Kreativ og HF Business i samarbejde med eksterne aktører
 • Styrkelse af skolens sociale læringsmiljø
 • Styrkelse af lærerkompetencer med henblik på at løfte skolens heterogene kursistprofiler. Der etableres interne kurser og systematisk videndeling om tutorsamtalen, specialpædagogik og elever med diagnoser
 • Fortsat styrkelse af skolens evalueringspraksis som redskab til mere læring for kursisten og udvikling af undervisningen for læreren. Projektet med formativ evaluering fortsættes i efteråret. Der evalueres på henholdsvis kursisternes/lærernes erfaringer med et øget fokus på formativ evaluering. Den pædagogiske dag i januar har fokus på motivation.
 • Kursistrådet og eventkoordinatoren udarbejder en event-årsplan og evaluerer i form af spørgeskemaundersøgelse ultimo maj kursisttilfredsheden med indsatsen.
 • Fortsat implementering af skolens it-kompetenceudviklingsplan, intern it-efteruddannelse af alle lærere i brugen af Office 365
 • Fortsat styrkelse af skolens profil og omdømme gennem lokale samarbejdsrelationer
 • Digitalisering af MUS samtaler
 • Fortsat vedligehold af bygninger med henblik på styrkelse af både elev- og medarbejdertilfredshed med skolens fysiske rammer
 • Styrkelse af de fysiske rammer i skolens studieområde
 • Forsøg med læringseksperimentarier
 • Implementering af processen Vision og Strategi 2020