fbpx

Persondata

Dine persondata på Herning HF & VUC

Her kan du læse mere om, hvilken databehandling og videregivelse af dine persondata vi foretager, mens du er elev/kursist hos os.

Registrering
I forbindelse med optagelse på Herning HF & VUC indsamler og opbevarer vi personoplysninger om dig, f.eks. navn, adresse, telefon, mail-adresse og cpr.nr. Disse data er en forudsætning for optagelsen, og ved at søge om optagelse accepterer du også, at Herning HF & VUC indsamler, behandler og opbevarer disse personoplysninger. Oplysningerne har du dels selv givet os ved samtale med vejleder/på ansøgningsskema og dels via beviser fra din skolegang. Vi registrerer altså stamoplysninger om dig, oplysninger om dit skema, dit fremmøde, dit studieforløb, resultater af prøver, resultat fra din afklaring af læsefærdigheder, eksamenskarakterer samt evt. varsler og afgørelser, hvis du har for meget fravær.

Anvendelse
Dine personoplysninger behandles med det formål at kvalificere din optagelse og gennemførelse af undervisningen hos os. Under uddannelsen anvendes dine data bl.a. til at sikre, at du optages på de korrekte hold, er studieaktiv og tilmeldes prøver og eksamen samt til udfærdigelse af dine eksamens-/prøvebeviser.

Dine personoplysninger anvendes ikke til profilering, f.eks. annoncering, medmindre du giver dit samtykke hertil.

Videregivelse
Vi sender dine personoplysninger til andre firmaer, f.eks. Systime og Uni-login (STIL). Det sker for at give dig adgang til de undervisningsplatforme, som vi anvender i undervisningen, og for at kunne gennemføre trivselsundersøgelser.

Når du afleverer opgaver, kan disse blive indsendt til Urkund med henblik på at kontrollere for plagiat.

STIL – Styrelsen for IT og Læring – opbevarer dine oplysninger efterfølgende og kan anvende dem til statistiske og forskningsmæssige formål. Vi er i øvrigt forpligtet til at videregive oplysninger om din studieprogression m.m. til politi, SSP samarbejde, UU eller andre offentlige myndigheder – efter konkret anmodning.

Adgang til elektroniske systemer
På skolen anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har adgang til med login og password. Disse systemer må kun anvendes til studierelaterede formål. Du må ikke videregive dit login og/eller password til andre. Anvendelse af andres login og password er ulovligt og kan medføre bortvisning.

Adgang til internettet via skolens netværk
Når du bruger skolens netværk, bliver din færden på internettet logget for at sikre en stabil IT-drift samt forebygge misbrug og utilsigtet adgang til skolens IT-systemer.

Foto/video
Hvis du bliver portrætfotograferet eller portrætoptaget på video på skolens område, skal skolen indhente dit samtykke til at anvende dit foto/video til profilering.

Parkering
Hvis du har oprettet parkeringstilladelser i systemet UMS til skolens parkeringspladser, videregiver vi bilernes (op til to) nummerpladeoplysninger til firmaet ParkZone.

TV-overvågning
Overvågningen dækker skolens fællesarealer indendørs og egne arealer og indgange udendørs, dog ikke p-pladser med almindelig færdsel. Gennemsyn af optagelserne fra tv-overvågningen må kun foretages, hvis det er nødvendigt pga. forhold, der vedrører brand, tyveri, vold, hærværk eller anden kriminalitet. Ved gennemsynet skal der altid være en medarbejderrepræsentant fra Samarbejdsudvalget eller en repræsentant fra politiet til stede.

Optagelser lagres lokalt på harddisk lokaliseret hos Herning HF & VUC under sikkerhedsmæssige forsvarlige forhold i maksimalt 30 dage.

Indsigtsret
Du har altid ret til at få indsigt i og evt. rettet personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige. Du har også ret til at få udleveret alle registrerede oplysninger om dig selv i et letlæseligt format. I disse tilfælde skal du henvende dig til skolens administration.

Samtykke
Hvis du har givet samtykke til anvendelse af foto/video eller til profilering i øvrigt, kan du trække dette samtykke tilbage. I så tilfælde skal du henvende dig til skolens administration.

Sletning
Efter endt studie på Herning HF & VUC opbevarer vi dine data i 6 år af hensyn til klageadgang, revision af regnskab m.v. Dog opbevarer vi dine eksamens-/prøveresultater i 30 år – i henhold til gældende lovgivning.

Ansvar for dine data
Herning HF & VUC, Brorsonsvej 2, 7400 Herning, CVR. 29546363, har dataansvar for dine persondata, mens du er elev/kursist hos os. Skolens rektor, Anne-Mette Kjærgaard Thorøe, har ansvaret for, at dine data opbevares og behandles korrekt.

Databeskyttelsesrådgiver
Herning HF & VUC har indgået en aftale med Herningsholm IT om en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Har du spørgsmål til dine persondata, eller mener du, at de er blevet misbrugt af Herning HF & VUC, kan du henvende dig til vores DPO på dpo@herningsholm.dk – eller på telefonnummer +45 2542 4824 eller +45 2542 4818.

Klagemulighed
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at dine data ikke behandles korrekt i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Revideret 31. maj 2022