fbpx

Organisering af kvalitetsarbejdet

Organisering af kvalitetsarbejdet

Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt og har derfor på en række områder ansvaret for uddannelsernes kvalitet. Bestyrelsen drøfter løbende en række af de opnåede resultater og sikrer den fornødne opfølgning.

Ledelsen samler løbende op på indsatsområderne, og rektor udarbejder årligt en status. Status forelægges samarbejdsudvalget og bestyrelsen. 

Rektor har det overordnede ansvar for det faglige og pædagogiske arbejde og er i det daglige arbejde den kvalitetsansvarlige. I relation til det pædagogiske kvalitetsarbejde er opgaverne uddelegeret til vicerektor og uddannelseschefer.

Klasselederne har ansvaret for opfølgning på den enkelte klasses læring og trivsel og sikrer, at studieplanen løbende bliver justeret og opdateret.

Den enkelte lærer/lærerteamet er nøglepersoner i kvalitetsarbejdet. Det gælder både i forhold til den enkelte elev, undervisningen i faget, tværfaglige forløb og opfyldelsen af studieplan og studiekompetencemål.

De forskellige evalueringsresultater drøftes i relevante fora som elevråd, faggrupper, lærerteams, arbejdsmiljøudvalg, samarbejdsudvalg, pædagogisk udvalg mv.

For løbende at sikre kvaliteten i skolens ydelser skal der selvfølgelig være plads til mindre interne evalueringer, hvis der opstår behov herfor.

  • Kursusstart og eksamensafvikling evalueres hvert år på pædagogiske rådsmøder.
  • Skoleårets pædagogiske indsatsområder evalueres hvert år på pædagogisk rådsmøde i maj.

Herning HF & VUC’s kvalitetssikring og evalueringskultur afspejler skolens værdigrundlag, der er kendetegnende ved, at vi med gensidig respekt for hinandens forskellighed og faglighed har vi tillid til, at vi i fællesskab kan få tingene til at lykkes. Alle medarbejdere er en del af det fælles hold, som arbejder kontinuerligt med faglig kvalitetssikring gennem løbende evalueringer og refleksioner over egen praksis med henblik på løbende udvikling af skolens kerneopgave.