fbpx

Ordensregler ved studierejser

Ordensregler ved studierejser

Når du er på studierejse, gælder der særlige ordensregler, som du bliver bedt om at skrive under på.

Regler for studieture ved Herning HF & VUC

Under rejsen skal lærernes anvisninger altid følges. Beslutninger, der træffes undervejs, gælder derfor i lige så høj grad som de forudtrufne aftaler. Lærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste hjemtransportform, evt. fly.

Studieturen sker på elevernes eget ansvar. Rejselærerne står naturligvis til rådighed med hjælp og vejledning, men det endelige ansvar under rejse og ophold påhviler den enkelte elev.

  1. Skolens studie- og ordensregler gælder også på studierejsen.
  2. Der er mødepligt til de faglige programpunkter, og alle møder veloplagte og friske til dagens program. Manglende deltagelse betragtes som fravær og kan medføre hjemsendelse. Mødetidspunkter/-steder skal overholdes. Hvis man bliver væk fra gruppen eller kommer for sent til bussen/toget m.m., skal man selv betale de rejseomkostninger, som er nødvendige for at kunne støde til gruppen igen.
  3. Evt. indtagelse af alkohol må kun finde sted efter de regler, lærerne afstikker.
  4. Ingen færdes alene. Om aftenen eller om natten færdes man helst i grupper på mindst tre. Fortæl andre, gerne jeres lærere, hvor I går hen, og hav altid en seddel med adresse og tlf.nr. samt kopi af pas og sygesikringskort på jer. Man går ALDRIG alene sammen med en fremmed eller inviterer gæster med hjem på hotellet.
  5. Hvis man er afhængig af medicin (f.eks. insulin) eller lider af en sygdom, der kan kræve, at andre er bekendt hermed/indgriben fra andre (f.eks. epilepsi), skal rejselærerne orienteres herom før afrejsen.

Husk i øvrigt følgende:

  • Det blå sygesikringsbevis. Der er ikke tegnet rejseforsikring. Det er op til den enkelte elev, om man ønsker at tegne dette.
  • Husk at efterlade eget telefonnummer, rejselærernes mobilnr. og navn/telefonnr. på hotellet til jeres forældre og/eller kæreste.

Særlige forhold vedrørende corona/covid-19

Vær opmærksom på, at der fra skolens side ikke er tegnet forsikring, som dækker eleverne – hverken rejseforsikring, ulykkestilfælde eller tingsforsikring i forbindelse med elevernes eventuelle ansvarspådragende adfærd. 

Såfremt eleven testes positiv for covid-19 forud for eller under en studietur, bærer eleven selv risikoen herfor således, at skolen ikke kan gøres ansvarlig for udgifter forbundet hermed. 

Det er hjemmets eget ansvar at sørge for at tegne en syge-/hjemtransportforsikring og ulykkesforsikring. Det er et krav fra skolens side, at eleven er dækket af en sådan syge-/hjemtransportforsikring

Det påhviler deltagerne / deres forældre selv at vurdere, om der herudover ønskes en rejseforsikring, der også indeholder en forsikring mod afbud og/eller en ulykkesforsikring. 

Eleven er indforstået med, at eleven har taget de nødvendige vacciner forud for turen, og at det er hjemmets eget ansvar, at dette sker. Der gælder kun et egentligt krav om vaccine, såfremt dette er et krav i forhold til rejsedestinationen. Såfremt der ikke gælder et egentligt vaccinationskrav, kan det være en anbefaling, at eleven har ladet sig vaccinere: https://www.sikkerrejse.dk/anbefalinger/

Hvis du bliver testet positiv for covid-19 på studieturen

Hvis en elev under 18 år bliver testet positiv med covid-19 på en studietur og derfor skal isoleres på rejsemålet, vil en medarbejder fra skolen blive på rejsemålet med den smittede elev. Såfremt isolationen indebærer, at eleven ikke kan rejse hjem sammen med resten af klassen ved studieturens afslutning, vil en medarbejder blive på rejsemålet med den smittede elev, indtil medarbejderen kan afløses af elevens forældre mv. og herefter rejse hjem.

Såfremt en elev over 18 år bliver testet positiv med covid-19, vil skolen tilstræbe, at en medarbejder fra skolen bliver på rejsemålet, indtil pårørende når frem. Hvis eleven er meget syg, vil eleven ikke blive efterladt alene på rejsemålet.