Skoleevaluering

Skoleevaluering

Skoleevalueringen omfatter den overordnede evaluering af kvalitet og resultater indenfor:

 • Strategier og fokusområder, ”Herning HF & VUC – vision 2020”
 • Skolens løbende kvalitets- og projektmål
 • En national elevtrivselsmåling (ETU), som også inkluderer en undervisningsmiljøvurdering gennemføres hvert år
 • Medarbejdertrivselsmålinger gennemføres hvert 3. år, herunder APV
 • Løfteevne
 • Eksamensresultater
 • Overgangsfrekvens til videregående uddannelser
 • Lærernes arbejdstidsanvendelse

Skolens løbende kvalitetsmål
Årets resultater i form af karakterer og løfteevne på hold og i fag opgøres via UVM’s database. Ledelsen bringer resultaterne til drøftelse i faggrupperne og MUS-samtaler.

Karakterniveauerne og skolens løfteevne bringes årligt til drøftelse i bestyrelsen.

Frafald, gennemførselsprocenter
Det årlige nettofrafald opgøres hvert år på de enkelte årgange, og UVM opgør de årlige gennemførselsprocenter. Begge dele er en del af årsrapporten, der forelægges samarbejdsudvalget og bestyrelsen.

Overgang til videregående uddannelser
Overgangen til videregående uddannelser drøftes hvert år i ledelsen og bestyrelsen. Drøftelserne sker på baggrund af data fra UVM.

Skolens kvalitetsmål offentliggøres på skolens hjemmeside under ”Uddannelsesstatestik”.

Opfølgningen sker på bestyrelsesmødet i september. Opfølgningsplanen lægges på skolens hjemmeside.

Trivselsmålinger
Den årlige elevtrivselsmåling gennemføres med henblik på at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel på skolen. Der er især fokus på elevernes faglige og sociale trivsel, samt vurderingen af det samlede undervisningsmiljø. Undersøgelsen bliver fremlagt i elevrådet, hf-råd, avu-råd, samarbejdsudvalg og bestyrelsen.

Klassebenchmarkingrapporten følges op af en handlingsplan i den enkelte klasse. Klasseteamet tager initiativ til at udarbejde en handlingsplan sammen med klassen.

Trivselsmålingerne offentliggøres på skolens hjemmeside under ”Resultater og opfølgning”

Læs den nyeste kursisttrivselsundersøgelse fra 2016.

Som opfølgning på elevtilfredshedsundersøgelsen i 2016 har klasselederne for det 2-årige HF samt dansklærerne for HF-enkeltfag og AVU gennemgået de enkelte klasserapporter med klasserne/holdene og efterfølgende udarbejdet handleplaner for de enkelte klasser/hold. Handleplanerne er derefter opsummeret i en række overordnede temaer, som vil være indsatsområder på skoleniveau i løbet af det indeværende og kommende skoleår.

Temaerne er:

 • Feedback: Der nedsættes et udvalg, som arbejder et idékatalog til, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med feedback.
 • Koordinering af opgaver: Klasselederne på det 2-årige HF foretager en koordinering af afleveringer.
  Lektier, afleveringer, opgaver mv. i Ludus: Der udarbejdes synlige regler for, hvornår der er seneste frist for at oprette lektier mv. i Ludus.
 • Variation og involvering i undervisningen: Der afholdes pædagogiske dage med inspiration til større grad af variation og elevinddragelse i undervisningen.
 • Fælles arrangementer for HF-enkeltfag: Arrangementer og samlinger for HF-enkeltfag indtænkes i årsplanlægningen.
 • Årgangssamarbejde på det 2-årige HF: Der planlægges og koordineres en horisontal og vertikal faglig “årgangsaktivitet” i løbet af skoleåret.

Medarbejdertrivselsundersøgelse
I henhold til bekendtgørelsen om arbejdsmiljø udarbejdes hvert tredje år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og en arbejdspladsmiljøvurdering (APV). Undersøgelsen tager temperaturen på skolens samlede arbejdsmiljø, og på den baggrund beskrives og vurderes evt. arbejdsmiljøproblemer.

Skolens arbejdsmiljøorgan udpeger og prioriterer løsninger på eventuelle arbejdsmiljøproblemer og udarbejder en handlingsplan for det videre arbejde, som præsenteres for og drøftes i samarbejdsudvalget. Ledelsen følger op. Den seneste MTU/APV blev lavet i januar 2018 og opfølgningsprocessen er iværksat.