Skoleevaluering

Skoleevaluering

Skoleevalueringen omfatter den overordnede evaluering af kvalitet og resultater indenfor:

 • Strategier og fokusområder, ”Herning HF & VUC – vision 2020”
 • Skolens løbende kvalitets- og projektmål
 • En national elevtrivselsmåling (ETU)
 • En undervisningsmiljøvurdering gennemføres hvert 3. år
 • Medarbejdertrivselsmålinger gennemføres hvert 3. år, herunder APV
 • Løfteevne
 • Eksamensresultater
 • Overgangsfrekvens til videregående uddannelser
 • Lærernes arbejdstidsanvendelse

Skolens løbende kvalitetsmål
Årets resultater i form af karakterer og løfteevne på hold og i fag opgøres via UVM’s database. Ledelsen bringer resultaterne til drøftelse i faggrupperne og MUS-samtaler.

Karakterniveauerne og skolens løfteevne bringes årligt til drøftelse i bestyrelsen.

Frafald, gennemførselsprocenter
Det årlige nettofrafald opgøres hvert år på de enkelte årgange, og UVM opgør de årlige gennemførselsprocenter. Begge dele er en del af årsrapporten, der forelægges samarbejdsudvalget og bestyrelsen.

Overgang til videregående uddannelser
Overgangen til videregående uddannelser drøftes hvert år i ledelsen og bestyrelsen. Drøftelserne sker på baggrund af data fra UVM.

Skolens kvalitetsmål offentliggøres på skolens hjemmeside under ”Uddannelsesstatistik”.

Opfølgningen sker på bestyrelsesmødet i september. Opfølgningsplanen lægges på skolens hjemmeside.

Trivselsmålinger
Den årlige elevtrivselsmåling gennemføres med henblik på at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel på skolen. Der er især fokus på elevernes faglige og sociale trivsel, samt vurderingen af det samlede undervisningsmiljø. Undersøgelsen bliver fremlagt i elevrådet, hf-råd, avu-råd, samarbejdsudvalg og bestyrelsen.

Klassebenchmarkingrapporten følges op af en handlingsplan i den enkelte klasse. Klasseteamet tager initiativ til at udarbejde en handlingsplan sammen med klassen.

Trivselsmålingerne offentliggøres på skolens hjemmeside under ”Resultater og opfølgning”

Læs den nyeste elevtrivselsundersøgelse fra 2018.

Som opfølgning på elevtrivlselsundersøgelsen i 2018 har klasselederne gennemgået klasserapporterne i de enkelte klasser og har efterfølgende udarbejdet konkrete handlingsplaner, som på ledelsesniveau er samlet til en overordnet indsatsplan 2018-2019:

 • Styrkelse af lærernes feedback, tilbagemeldinger på skriftlige elevpræstationer
 • Koordinering af skriftlige afleveringsopgaver

Medarbejdertrivselsundersøgelse
I henhold til bekendtgørelsen om arbejdsmiljø udarbejdes hvert tredje år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og en arbejdspladsmiljøvurdering (APV). Undersøgelsen tager temperaturen på skolens samlede arbejdsmiljø, og på den baggrund beskrives og vurderes evt. arbejdsmiljøproblemer.

Skolens arbejdsmiljøorgan udpeger og prioriterer løsninger på eventuelle arbejdsmiljøproblemer og udarbejder en handlingsplan for det videre arbejde, som præsenteres for og drøftes i samarbejdsudvalget. Ledelsen følger op. Den seneste MTU/APV blev lavet i januar 2018 og opfølgningsprocessen er iværksat.