Resultater og opfølgning

 

Tilfredshedsundersøgelser

Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 2016
I samarbejde med Ennova har vi foretaget kursisttilfredshedsundersøgelse i 2016. Resultatet af undersøgelsen bliver løbende bearbejdet i elev/kursistrådet, samarbejdsudvalget og strategiudvalget.

Se skolens samlede ETU-rapport her:

Planen for behandling af ETU 2016:

 • Uge 3: Præsentation og drøftelse af skolerapporten for alle lærere.
 • Uge 4: Præsentation af drøftelse af skolerapporten for elev-/kursistrådet.
 • Uge 5: Gennemgang klasserapporterne i klasser og på hold samt drøftelse af handlingsplaner for de enkelte klasser/hold.
 • Uge 6: Handlingsplaner fra klasserne/holdene samles i overordnede indsatsområder.
 • Uge 9: Offentliggørelse af overordnede indsatsområder.
 • Uge 17: Midtvejsevaluering af effekten fra indsatsområderne i ETU 2016.

Måling af professionel kapital 2017
Vi har foretaget måling af professionel kapital i 2017. Resultatet af undersøgelsen bliver løbende bearbejdet i samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Andre evalueringer
“HF i dag – status og nye spørgsmål – en pilotundersøgelse af elevprofiler på to-årigt HF”, udarbejdet af Center for Ungdomsforskning. Læs rapporten her.

Opfølgningsplaner jf. kvalitetsbekendtgørelsen

Ifølge Lov om de gymnasiale uddannelser § 71 samt bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §§ 59-63 skal de seneste tre års opfølgningsplaner være tilgængelige på den enkelte institutions hjemmeside.

2017-2018
 • Øget teamsamarbejde og fastholdelse af høj medarbejdertilfredshed
 • Et velfungerende digitalt intranet og videreudvikling af smarte it-løsninger
 • Systematisk kompetenceudvikling
 • Implementering af EU- persondatalov
 • Udvikling af en systematisk formativ evalueringskultur
 • Fortsat udvikling af netundervisning
 • Implementering af hf-reform, herunder særligt fokus på karrierekompetence, digital kompetence, demokratisk kompetence og innovativ kompetence
 • Udvikling af implementering af mindst to innovationscamps med eksterne samarbejdspartnere
 • Design og udvikling af et digitalt kompetencetræ med fokus på progression i studiekompetencer i 1. og 2. semester på HF2
 • Øget lærerfokus på elevernes tilegnelse af studiekompetencer
 • Udviklingsprojekt om studiekompetencer, demokratisk dannelse og antiradikalisering
 • Udvikling af dansk som andetsprog på c niveau
 • Et øget samarbejde med folkeskolens udskolingsklasser
 • Fortsat positionering af skolens ordblindeundervisning
 • Større aktivitet i eksterne FVU/OBU kurser for medarbejdere i private og offentlige virksomheder.
 • Øget digital PR
 • Forberedelse og samarbejde vedrørende Forberedende Grunduddannelse
 • Analyse af effektiviseringsgevinster ved indgåelse af driftsfællesskaber indenfor økonomi og administration.
2016-2017
 • Kortlægning af skolens faglige, pædagogiske og didaktiske kompetenceudvikling ift. elev/kursistprofiler og læringsbehov
 • Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan 2016-2020
 • Udvikling af pædagogiske læringsfællesskaber på tværs af afdelinger
 • Der udvikles og gennemføres minimum 2 tiltag, som styrker pædagogisk erfaringsudveksling mellem afdelingerne
 • Udvikling af skolens studiemiljø
 • Styrkelse af hf- flexundervisningstilrettelæggelsen
 • Udarbejdelse af flexundervisningsmanual
 • Øget brug af formativ evaluering og feed back ift. den enkelte elevs læring
 • Elevtilfredshedsundersøgelsen dokumenterer en øget tilfredshed med lærernes brug af formativ evaluering
 • Øget elevtrivsel / øget tilfredshed med de fysiske rammer/det sociale miljø dokumenteres i elevtilfredshedsundersøgelsen efterår 2016
 • Udarbejdelse af IT-kompetenceudviklingsplan 2016-2020.
 • Et øget kendskabet til hf-uddannelsen gennem kontakt til folkeskolens udskolingsklasser. Der gennemføres minimum 2 samarbejdsprojekter med folkeskoler i 16/17
 • Positionering af skolens ordblindeundervisning
 • Udvikling og implementering af ny hjemmeside
 • Planlægning og organisering af ny hf reform med optag fra august 2017
 • Udvikling af tonede spor og indgåelse af samarbejdsaftaler med relevante videregående uddannelser
 • Udvikling af projektperioder/praktikperioder i samarbejde med eksterne aktører
 • Udvikling af tværfagligt samarbejde og toninger på de enkelte spor
 • Udvikling af informationsmateriale til UU og andre relevante aktører om et nyt og moderne hf
 • Sikring af fremdrift og opfølgning på byggeriet, således at budget og færdiggørelse overholdes
 • Vedligeholdelsesplan for den nye bygning foreligger
2015-2016
 • Udvikling og implementering af klasselederfunktion i alle nystartede hf-klasser
 • Udvikling af anvendelsesorientering på HF Kreativ og HF Business i samarbejde med eksterne aktører
 • Styrkelse af skolens sociale læringsmiljø
 • Styrkelse af lærerkompetencer med henblik på at løfte skolens heterogene kursistprofiler. Der etableres interne kurser og systematisk videndeling om tutorsamtalen, specialpædagogik og elever med diagnoser
 • Fortsat styrkelse af skolens evalueringspraksis som redskab til mere læring for kursisten og udvikling af undervisningen for læreren. Projektet med formativ evaluering fortsættes i efteråret. Der evalueres på henholdsvis kursisternes/lærernes erfaringer med et øget fokus på formativ evaluering. Den pædagogiske dag i januar har fokus på motivation.
 • Kursistrådet og eventkoordinatoren udarbejder en event-årsplan og evaluerer i form af spørgeskemaundersøgelse ultimo maj kursisttilfredsheden med indsatsen.
 • Fortsat implementering af skolens it-kompetenceudviklingsplan, intern it-efteruddannelse af alle lærere i brugen af Office 365
 • Fortsat styrkelse af skolens profil og omdømme gennem lokale samarbejdsrelationer
 • Digitalisering af MUS samtaler
 • Fortsat vedligehold af bygninger med henblik på styrkelse af både elev- og medarbejdertilfredshed med skolens fysiske rammer
 • Styrkelse af de fysiske rammer i skolens studieområde
 • Forsøg med læringseksperimentarier
 • Implementering af processen Vision og Strategi 2020