Resultater og opfølgning

Tilfredshedsundersøgelser

National elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 2018
I samarbejde med Ventures har vi foretaget elevtilfredshedsundersøgelse i 2018. Resultatet af undersøgelsen er behandlet i bestyrelsen, elev-/kursistrådet, samarbejdsudvalget og HF-rådet.

Se skolens samlede ETU-rapport her:

Opfølgning på ETU 2018:

 • Uge 12: Præsentation og drøftelse af skolerapporten på SU-mødet
 • Uge 13: Præsentation og drøftelse af skolerapporten på bestyrelsesmødet
 • Uge 13: Præsentation og drøftelse af skolerapporten på elevrådsmødet

Klasselederne har gennemgået klasserapporterne i de enkelte klasser ud fra skabelonen:

 • Prioriter 3 områder, som fungerer godt og kommenter på, hvordan og hvorfor, det fungerer.
 • Hvilket/hvilke områder fungerer mindre godt – hvad skal der til for at forbedre trivslen?
 • Ville du svare anderledes, hvis undersøgelsen blev afviklet lige nu? Hvorfor?

Klasselederne har efterfølgende drøftet klasserapporterne med den enkelte klasse og udarbejdet konkrete handlingsplaner, som på ledelsesniveau er samlet til en overordnet indsatsplan 2018-2019:

 • Styrkelse af lærernes feedback, tilbagemeldinger på skriftlige elevpræstationer
 • Koordinering af skriftlige afleveringsopgaver

Måling af professionel kapital 2017
Vi har foretaget måling af professionel kapital i 2017. Resultatet af undersøgelsen bliver løbende bearbejdet i samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Andre evalueringer
“HF i dag – status og nye spørgsmål – en pilotundersøgelse af elevprofiler på to-årigt HF”, udarbejdet af Center for Ungdomsforskning. Læs rapporten her.

Opfølgningsplaner jf. kvalitetsbekendtgørelsen

2017-2018

 • Øget teamsamarbejde og fastholdelse af høj medarbejdertilfredshed
 • Et velfungerende digitalt intranet og videreudvikling af smarte it-løsninger
 • Systematisk kompetenceudvikling
 • Implementering af EU- persondatalov
 • Udvikling af en systematisk formativ evalueringskultur
 • Fortsat udvikling af netundervisning
 • Implementering af hf-reform, herunder særligt fokus på karrierekompetence, digital kompetence, demokratisk kompetence og innovativ kompetence
 • Udvikling af implementering af mindst to innovationscamps med eksterne samarbejdspartnere
 • Design og udvikling af et digitalt kompetencetræ med fokus på progression i studiekompetencer i 1. og 2. semester på HF2
 • Øget lærerfokus på elevernes tilegnelse af studiekompetencer
 • Udviklingsprojekt om studiekompetencer, demokratisk dannelse og antiradikalisering
 • Udvikling af dansk som andetsprog på c niveau
 • Et øget samarbejde med folkeskolens udskolingsklasser
 • Fortsat positionering af skolens ordblindeundervisning
 • Større aktivitet i eksterne FVU/OBU kurser for medarbejdere i private og offentlige virksomheder.
 • Øget digital PR
 • Forberedelse og samarbejde vedrørende Forberedende Grunduddannelse
 • Analyse af effektiviseringsgevinster ved indgåelse af driftsfællesskaber indenfor økonomi og administration.

2016-2017

 • Kortlægning af skolens faglige, pædagogiske og didaktiske kompetenceudvikling ift. elev/kursistprofiler og læringsbehov
 • Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan 2016-2020
 • Udvikling af pædagogiske læringsfællesskaber på tværs af afdelinger
 • Der udvikles og gennemføres minimum 2 tiltag, som styrker pædagogisk erfaringsudveksling mellem afdelingerne
 • Udvikling af skolens studiemiljø
 • Styrkelse af hf- flexundervisningstilrettelæggelsen
 • Udarbejdelse af flexundervisningsmanual
 • Øget brug af formativ evaluering og feed back ift. den enkelte elevs læring
 • Elevtilfredshedsundersøgelsen dokumenterer en øget tilfredshed med lærernes brug af formativ evaluering
 • Øget elevtrivsel / øget tilfredshed med de fysiske rammer/det sociale miljø dokumenteres i elevtilfredshedsundersøgelsen efterår 2016
 • Udarbejdelse af IT-kompetenceudviklingsplan 2016-2020.
 • Et øget kendskabet til hf-uddannelsen gennem kontakt til folkeskolens udskolingsklasser. Der gennemføres minimum 2 samarbejdsprojekter med folkeskoler i 16/17
 • Positionering af skolens ordblindeundervisning
 • Udvikling og implementering af ny hjemmeside
 • Planlægning og organisering af ny hf reform med optag fra august 2017
 • Udvikling af tonede spor og indgåelse af samarbejdsaftaler med relevante videregående uddannelser
 • Udvikling af projektperioder/praktikperioder i samarbejde med eksterne aktører
 • Udvikling af tværfagligt samarbejde og toninger på de enkelte spor
 • Udvikling af informationsmateriale til UU og andre relevante aktører om et nyt og moderne hf
 • Sikring af fremdrift og opfølgning på byggeriet, således at budget og færdiggørelse overholdes
 • Vedligeholdelsesplan for den nye bygning foreligger
 •  

2015-2016

 • Udvikling og implementering af klasselederfunktion i alle nystartede hf-klasser
 • Udvikling af anvendelsesorientering på HF Kreativ og HF Business i samarbejde med eksterne aktører
 • Styrkelse af skolens sociale læringsmiljø
 • Styrkelse af lærerkompetencer med henblik på at løfte skolens heterogene kursistprofiler. Der etableres interne kurser og systematisk videndeling om tutorsamtalen, specialpædagogik og elever med diagnoser
 • Fortsat styrkelse af skolens evalueringspraksis som redskab til mere læring for kursisten og udvikling af undervisningen for læreren. Projektet med formativ evaluering fortsættes i efteråret. Der evalueres på henholdsvis kursisternes/lærernes erfaringer med et øget fokus på formativ evaluering. Den pædagogiske dag i januar har fokus på motivation.
 • Kursistrådet og eventkoordinatoren udarbejder en event-årsplan og evaluerer i form af spørgeskemaundersøgelse ultimo maj kursisttilfredsheden med indsatsen.
 • Fortsat implementering af skolens it-kompetenceudviklingsplan, intern it-efteruddannelse af alle lærere i brugen af Office 365
 • Fortsat styrkelse af skolens profil og omdømme gennem lokale samarbejdsrelationer
 • Digitalisering af MUS samtaler
 • Fortsat vedligehold af bygninger med henblik på styrkelse af både elev- og medarbejdertilfredshed med skolens fysiske rammer
 • Styrkelse af de fysiske rammer i skolens studieområde
 • Forsøg med læringseksperimentarier
 • Implementering af processen Vision og Strategi 2020
 •