fbpx

Kodeks

Kodeks i forbindelse med valghandlinger

Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund, men det eksisterer kun så længe, der findes medborgere, som vil diskutere og debattere den fremtidige udvikling af samfundet. Det er derfor helt afgørende, at der gøres en ekstra indsats for at indføre ungdommen i demokratiets spilleregler, og at de unge opnår et politisk og samfundsmæssigt engagement.

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne er en vigtig platform til at skabe en demokratisk kultur. Institutionerne og de samfundsengagerende ungdomsorganisationer kan i fællesskab være med til at sikre, at de unge får demokratisk dannelse og aktivt opfordres til at deltage i demokratiet. For at sikre en åben politisk og mangfoldig debat på uddannelsesinstitutionerne er det derfor vigtigt, at ungdomsorganisationerne har gode adgangsvilkår til uddannelsesstederne.

Formålet med kodekset er at understøtte et konstruktivt samarbejde og en god dialog omkring praksis for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang og tilstedeværelse på ungdomsuddannelsesinstitutionerne og at bidrage til at skabe en mere ensartet praksis på skolerne. Kodekset tager udgangspunkt i, at uddannelsesinstitutionerne er selvejende, og at ledelserne derfor har det overordnede ansvar for de aktiviteter, der foregår på skolerne.

Kodekset henvender sig til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner og samfundsengagerende ungdomsorganisationer.

Uddannelsesinstitutionerne opfordres til i samarbejde med elevrådene at udarbejde skriftlige retningslinjer for ungdomsorganisationers aktiviteter på uddannelsesstederne inden for rammerne af kodekset. Retningslinjerne skal være offentligt tilgængelige og kan med fordel ligge på institutionens hjemmeside.

Kodekset er udarbejdet i et samarbejde mellem DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, Gymnasieskolernes Rektorforening, Danske Erhvervsskoler og Ministeriet for Børn og Undervisning. Kodekset revideres i fællesskab med de nævnte aktører.

Kodeks for ungdomsorganisationers adgang på uddannelsesinstitutioner:

 1. Ungdomsorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.
 2. Ungdomsorganisationerne bør have mulighed for at mødes med elever og studerende inde på uddannelsesstedet i løbet af skoledagen, og uddannelsesinstitutionen bør stille lokale eller sted til rådighed.
 3. Det er ikke en forudsætning for ungdomsorganisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever.
 4. Uddannelsesinstitutionen bør angive steder (eksempelvis opslagstavler), hvor ungdomsorganisationerne kan placere eller hænge materialer op.
 5. Det er en fordel, hvis der kan etableres samspil mellem ungdomsorganisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.
 6. Ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.
 7. De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.
 8. Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.
 9. Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på uddannelsesinstitutionen.
 10. Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.

Herning HF & VUC tilslutter sig ovenstående kodeks for samarbejdet med ungdomspolitiske organisationer. Nedennævnte kodeks er udarbejdet i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og Herning Gymnasium og er derfor enslydende for de tre uddannelsesinstitutioner.

Kodeks for politiske organisationers adgang til Herning HF & VUC i forbindelse med valg
I forbindelse med valg til Folketinget, Region Midt og kommunalbestyrelser har Herning HF & VUC i lighed med andre lokale uddannelsesinstitutioner indført følgende kodeks:

 1. Herning HF & VUC arrangerer for skolens elever brede politiske panelmøder, hvor de opstillede politiske organisationer kan deltage.
 2. Skolen er herudover åben over for arrangementer, der indgår i undervisningens formål, og det er den enkelte lærers kompetence at afgøre, om/hvordan det kan indgå i fagets/undervisningens formål.
 3. Politikere kan modtages som skolens gæster. Ministre og partiledere modtages altid efter aftale med skolens øverste leder.
 4. I de sidste 8 uger op et valg gælder følgende:
  1. Der er kun adgang til skolen, hvis man har en konkret aftale med skolens øverste leder. Ellers må politiske organisationer ikke på eget initiativ agitere eller uddele materiale indendørs på skolen. Der må således ikke uden for de arrangerede møder på skolen materiale uddeles valgmateriale inde på skolen.
  2. De politiske organisationer må gerne før skolestart stå uden for skolens bygninger og uddele materiale. Politisk materiale, fremsendt til skolen, vil blive overdraget til Elevrådet, eller ophængt på Elevrådets opslagstavler efter nærmere aftale med Elevrådet.

 

Anne-Mette Kjærgaard Thorøe
Rektor