Virksomhedskurser

Målrettede uddannelsestilbud til virksomheder.

 

Virksomhedskurser

Vi samarbejder med VEU Center MidtVest om målrettede uddannelsestilbud til virksomheder indenfor det almen faglige område.

Vi tilbyder:

 • kurser i forbindelse med produktionsnedgang, rotation, omlægning
 • opkvalificering af medarbejdere
 • medarbejderudvikling

Vores uddannelseschef Kenneth Holm står gerne til rådighed ved spørgsmål om løngodtgørelse i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelse i arbejdstiden.

Vi har erfaring med undervisning af voksne på virksomheder og er kendt for fleksible tilrettelæggelser. Vi tilrettelægger uddannelsestilbud med udgangspunkt i virksomhedens behov. Undervisningen kan ske på virksomheden eller hos os, i korte eller længere perioder, dag eller aften.

Undervisning

Vi tilbyder undervisning i:

 • dansk
 • matematik
 • ordblindeundervisning
 • psykologi
 • sprog
Dansk

– fra begynderniveau til gymnasialt niveau

FVU-dansk – Forbedrende voksenundervisning
Undervisningen giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen er rettet mod den enkeltes individuelle behov for læsning, stavning og skrivning i job og fritid.

Holdstørrelse: 10-12 personer.
Varighed: Op til 4 trin a 60 lektioner – indplacering afhængig af færdigheder.
Deltagerbetaling: Ingen.
Godtgørelse: SVU efter gældende regler.

 

Ordblindeundervisning
Undervisningen skaber handlemuligheder og funktionelle færdigheder for den enkelte. Undervisningens mål og indhold har udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov.

Holdstørrelse: 2-5 personer.
Varighed: 80 lektioner a 45 minutter.
Deltagerbetaling: Ingen.
Godtgørelse: SVU efter gældende regler.

 

Særlig tilrettelagt forløb på AVU
Det er muligt til en aftalt timepris at tage delelementer ud af de enkelte trin og niveauer, f.eks. skriftlig formulering og notatteknik.

Matematik

– fra begynderniveau til gymnasialt niveau

FVU-matematik – Forbedrende voksenundervisning
Undervisningen skal øge muligheden for at overskue og behandle informationer og materialer, hvori regning og matematik indgår.

Holdstørrelse: 10-12 personer.
Varighed: 2 trin af 80 lektioner – indplacering afhængig af færdigheder.
Deltagerbetaling: Ingen.
Godtgørelse: SVU efter gældende regler.

 

Særlig tilrettelagt forløb på AVU
Det er muligt til en aftalt timepris at tage delelementer ud af de enkelte trin og niveauer, f.eks. statistik og overslagsregning.

Ordblindeundervisning

Ny teknologi indføres på flere og flere arbejdspladser og den enkelte medarbejder får dermed ofte mere læse- og skrivearbejde. Denne udvikling lægger pres på de medarbejdere, der har læse- og skriveproblemer.

Vores undervisning tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige læse- og skrivebehov. Vi benytter IT-hjælpemidler i undervisningen. IT giver gode muligheder for mennesker med læse- og skriveproblemer. Vi underviser i skriveprogrammer, der er specielt udviklet til denne gruppe.

Før undervisningen laver vi en grundig undersøgelse af hver enkelts læse- og skrivefærdigheder. Undersøgelsen er fortrolig. Vi kommer meget gerne ud og deltager i informationsmøder om ordblindhed, og hvad der kan gøres.

Undervisningen kan foregår i virksomhedens lokaler eller hos os, enten i dagstimerne eller efter fyraften.

Psykologi

Formålet med faget psykologi er, at deltagerne får en øget indsigt i de psykologiske faktorer, der gør sig gældende i privatlivet, arbejdslivet og samfundslivet, både nationalt og globalt. Undervisningen medvirker til, at deltagerne forstår at anvende psykologiske teorier og begreber og kan sætte dem i forbindelse med hverdagens virkelighed.

Gennem arbejdet med psykologiske problemstillinger opnås en indsigt i og en større forståelse for menneskets personlige udvikling, følelsesreaktioner og handlemåder. Psykologisk indsigt er brugbart overalt, hvor der er menneskelige relationer, både i privatlivet og på arbejdspladsen.

Undervisningens indhold

 • Udviklingspsykologi – livsfaser, sprog, tænkning, psykisk udvikling, psykisk sundhed
 • Social- og personlighedspsykologi – opdragelse, kommunikation, grupper, roller, krisehåndtering
 • Arbejdspsykologi – stress, psykisk arbejdsmiljø, samarbejde, konfliktløsning, ledelse og organisation, håndtering af forandringer/omstillingsprocesser

Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser.

Der afsluttes med en prøve.

Psykologi kan tilrettelægges som et 80 timers forløb eller elementer fra faget kan tilrettelægges som kortere forløb. Undervisningen koster 1.200 kr. pr. deltager.

Sprog

– fra begynderniveau til gymnasialt niveau

Engelsk, tysk og fransk på AVU

Begynderundervisning
Kursisten bevidstgøres om de ord på fremmedsproget, som allerede er kendt. Kursisten tilegner sig nye ord og udtryk, samtidig med, at der opnås en fortrolighed med sprogets lyd, rytme og intonation.

G-niveau
Forudsætter kun lettere kendskab til sproget. Målet er, at kursisten skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt på et forståeligt niveau.

F-, E-, D-niveau
Forudsætter et rimeligt kendskab til sproget i forvejen. Målet er, at kursisten kan kommunikere på et varieret og overvejende præcist fremmedsprog.

 

Engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk på HF
HF-afdelingen tilbyder ud over engelsk, tysk og fransk også spansk og italiensk på flere niveauer (C-, B- og A-niveau).

Forudsætningen for C-niveau er et grammatisk og sprogmæssigt niveau, der svarer til 10. klasse eller D-niveau.

Vejledning

Vi tilbyder kollektiv og individuel vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.

Vi er altid parat til at rådgive eller besvare spørgsmål om uddannelse på din virksomhed.

Vejledningssamtaler
Vi tilbyder vejledningssamtaler for fyrede eller fyringstruede medarbejder. Indholdet i disse er bl.a. en vurdering af medarbejderens realkompetencer og en afklaring i forhold til jobmuligheder og efteruddannelsesmuligheder.

Samtalerne gør det muligt for medarbejderne at planlægge jobsøgning og efteruddannelse allerede i deres opsigelsesperiode. Vi kan med kort varsel tilbyde vejledningssamtaler i jeres virksomhed, hvis I skulle komme i den beklagelige situation at måtte afskedige medarbejdere.

Vejledningshjørner
Vejledningshjørnerne er et tilbud til virksomheder og deres ansatte om uddannelses- og erhvervsvejledning. Vejledningshjørnet består af en infostand med foldere og plancher, der oplyser om efteruddannelsesmuligheder, løntilskudsmuligheder m.v. Folderne kan suppleres med en PC’er med vejledningsværktøjer og tilstedeværelse af en vejleder i et aftalt tidsrum – f.eks. i en middagspause et par gange om måneden.

Økonomi
Tilbuddene og vejledning er en del af vores vejlednings- og undervisningsopgave, og de er gratis.

Vil du vide mere om hvordan uddannelse kan skabe ny fremtid for dig og dine medarbejdere?

Kontakt uddannelseschef Kenneth Holm på
tlf. 50 71 51 72 eller kho@hhfvuc.dk.