fbpx

Elevevaluering

Elevevaluering

  • Evalueringen af den enkelte elevs faglige standpunkt ved screeninger
  • Løbende formative feedback samtaler med den enkelte elev

Klasselederne gennemfører to elevsamtaler om året. Samtalerne handler først og fremmest om den enkelte elevs refleksioner over egen læring, herunder hvad der styrker den enkeltes engagement, fordybelse og udbytte. Udgangspunktet for samtalerne er den enkelte elevs egen oplevelse af hans/hendes konkrete udviklings- og problemfelter i forbindelse med arbejdet med fagligt stof, valg af læringsstrategi, lektielæsning og læringsmiljø i klassen.

Evalueringerne har på HF afsæt i de 4 semestres hovedoverskrifter:

1. semester: At lære
2. semester: Blik mod fremtiden
3. semester: Faglig fordybelse
4. semester: Klar til videregående uddannelse

Skolen vejleder med udgangspunkt i den interne evaluering i november eleven om valg af valgfag, fagpakke og videregående uddannelse.

I henhold til bekendtgørelsen for AVU gælder, at:

  • § 16: Den løbende evaluering skal sikre, at den enkelte kursist får et klart billede af egne styrker og svagheder med hensyn til fremskridt og progression inden for faglige og læringsmæssige kompetencer og skal give grundlag for at justere undervisningen.
  • Stk. 2: Resultatet af evalueringen danner grundlag for rådgivning af den enkelte kursist med hensyn til faglig udvikling og arbejdsmetoder, jf. § 4, stk. 2.
  • Stk. 3: Den faglige rådgivning målrettes og koordineres med vejledningen til gennemførelse af uddannelsen, jf. reglerne herom.
  • § 17. Undervisningen skal løbende evalueres for at sikre, at planlægningen og gennemførelsen af undervisningen lever op til fagets mål og uddannelsens formål. Resultatet af evalueringen drøftes med kursisterne og anvendes til at justere undervisningens progression og tilrettelæggelse i forhold til kursisternes faglige formåen.

I forbindelse med evaluering af undervisningen skelnes mellem summative og de formative evalueringer.

Summativ evaluering
Den enkelte HF-elev/kursist evalueres summativt ved aflevering af konkrete opgaver og projekter, ved terminsprøver og eksaminer.

Den gennemførte undervisning evalueres summativt ved censors gennemgang af de realiserede undervisningsbeskrivelser.

For AVU gælder, at den enkelte kursist evalueres ved afslutning af de enkelte moduler ved enten faglig dokumentation eller prøveafholdelse, skriftlig og/eller mundtlig. Den introducerende undervisning evalueres på afdelingsniveau samt i de konkrete holdteams.

Formativ evaluering
Den enkelte HF-elev/kursist evalueres formativt gennem faglærerens regelmæssige tilbagemeldinger.

Klasseteamet selvevaluerer gennem mindst en årlig teamsamtale med uddannelseschefen/vicerektor, hvor der fokuseres på teamets interne samarbejde, samarbejdet med klassen/holdets øvrige lærere, klassens arbejde med henblik på studiekompetencer, studieaktivitet og fagligt niveau.

For AVU gælder, at den enkelte kursist evalueres formativt gennem faglærerens løbende tilbagemeldinger. Evalueringen danner grundlag for rådgivning af den enkelte. Den faglige rådgivning koordineres med studievejledningen i forhold til gennemførelse af uddannelsen.

Undervisningen evalueres for AVU formativt gennem løbende evalueringer. Ved afslutningen af et modul gennemføres en evaluering af undervisningen. Resultatet af evalueringen drøftes med kursisterne. For fuldtidskursister evaluerer holdteamet løbende samarbejdet omkring kursisterne.