Konsekvenser i forbindelse med manglende studieaktivitet

Konsekvenser i forbindelse med manglende studieaktivitet

Der er mødepligt til undervisningen. Vi forventer, at du tager ansvaret for egen læring, hvilket er forudsætningen for faglig og personlig udvikling.

På samme måde som du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, har du også pligt til at aflevere de skriftlige opgaver, som stilles af lærerne.

I de fag, hvor skriftlige opgaver danner grundlag for den mundtlige eksamen, vil du fortabe retten til at blive indstillet til prøve, hvis opgaverne ikke afleveres rettidigt.

Du kan få dispensation fra kravet om studieaktivitet, hvis du ikke er studieaktiv på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold, som kan begrunde fravigelse af kravet om studieaktivitet. Jf. SU-bekendtgørelsen (nr. 1662 af 14. december 2015) §12 stk. 2.

I forbindelse med sygdom eller andre særlige forhold tager Herning HF & VUC stilling til, hvor lang tids fravær, der kan accepteres.

På alle skolens uddannelser vurderes, at der maksimalt kan accepteres en måneds fravær pga. sygdom m.v.

Ved fravær udover 14 dage skal der normalt foreligge en lægefaglig vurdering, der anbefaler, at eleven/kursisten ikke deltager i undervisningen. Af vurderingen skal det endvidere fremgå, hvornår det forventes, at eleven/kursisten kan genoptage sit studie. Udgiften til lægedokumentationen betales af kursisten.

For elever på det 2-årige HF følger vi disse overordnede retningslinjer
I forbindelse med for meget fravær og/eller manglende skriftlige afleveringer indkaldes eleven til en samtale med en studievejleder.

Under samtalen afdækkes årsagerne til forholdet og samtidig orienteres om regler og konsekvenser.

  • Hvis forholdet ikke forbedres, vil eleven få en skriftlig advarsel, der sendes til elevens e-boks.
  • Hvis forholdet ikke forbedres efter skriftlig varsel, vil eleven blive udmeldt af skolen og henvist til at gå til eksamen som selvstuderende.
  • Elever under 18 år skal sørge for at videregive koderne til skolens administrative system til sine forældre, da de har ret til at følge med i studieaktivitet. Forældre til elever under 18 år opfordres endvidere til at få adgang til elevens e-boks.

Du kan læse mere om konsekvenserne i denne procedure.

For HF-enkeltfagskursister følger vi disse retningslinjer
Hver anden uge er der fastlagte møder mellem studievejledere og uddannelseschefen. Derudover holdes dialog mellem lærerteams og studievejleder/ SPS-koordinator mundtligt og skriftligt i lukkede fælles konferencerum.

Ved markant fravær den første måned kontaktes kursisten straks til bekymringssamtale.

Inde i skoleåret vil et stort og pludseligt fravær eller et langsomt stigende fravær udløse bekymring og give anledning til kontakt med kursisten.

Ændres fraværet ikke, følges der op med en advarsel. Vi følger op med tilbud om støtte enten mht. skriftlighed eller læsevejledning. I særlige tilfælde kan der følges op med muligheder som coach, læsevejleder, FVU-undervisning eller psykolog på skolen.

Fortsætter den manglende aktivitet, vil det udløse fratagelse af SU. Efter en kort frist vil det følges op af et brev, hvor kursisten udmeldes.

For AVU følger vi disse retningslinjer
Ved 10% fravær i forhold til et moduls timer, afholdes en henstillingssamtale inden for en 1 uge. Hvis fraværet kommer over 20% sendes en skriftlig advarsel til kursisten og en indkaldelse til advarselssamtale indenfor 1 uge.

Ved fortsat fravær videregives sagen til uddannelseschefen, som udmelder kursisten eller orienterer studievejlederen om indgået aftale om fortsat studie.

Share This